ÁSZF

BÉRLETI SZERZŐDÉS RÉSZLETES FELTÉTELEI

1. A bérleti szerződés a szerződésben megjelölt futamidőre áll fenn. A minimális bérleti futamidő 2 nap, egy bérleti nap 24 órás időtartamot jelent. A Bérlő jogosult a bérlet futamidejét – annak lejárata előtt – meghosszabbítani, köteles azonban a meghosszabbított futamidőre járó bérleti díjat legkésőbb a lejárat napján megfizetni. A bérleti idő lejártával - ha meghosszabbítás nem történik - a Bérlő a bérlet tárgyát az átvételkorival megegyező, üzemképes, kenőolajjal, hűtővízzel feltöltött, tiszta állapotban köteles visszaszolgáltatni a Bérbeadónak. 3 órát meghaladó időtartamú visszaszolgáltatási késedelem esetén további teljes napi bérleti díj kerül felszámításra.

2. Bérlő felelős a bérlet tárgyát képező gépkocsi, valamint annak valamennyi felszerelése és tartozéka állagáért. Bérlő köteles haladéktalanul jelezni Bérbeadó felé és Bérbeadó minden abból eredő kárát és költségét megtéríteni, hogy a bérlet tárgyát képező gépkocsi kulcsát, forgalmi engedélyét, rendszámtábláját vagy más hivatalos iratát, illetve bármely tartozékát elveszti, vagy azokat eltulajdonítják, ill. jogtalanul lemásolva kárt okoznak.  
Bérlő és Kezes a szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyorsabb és biztonságosabb ügyintézés végett Bérbeadó a személyazonosításra alkalmas igazolványukat (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél, stb.) lefénymásolja/lefényképezze, illetve Bérlőről és Kezesről fényképfelvételt készítsen. Az elkészült fényképeket Bérbeadó legkésőbb a bérlet lejártát követő 5 év elteltével köteles megsemmisíteni.

3. Bérlő a gépkocsi üzembiztonsága érdekében köteles rendszeresen ellenőrizni a gépkocsi hűtővíz folyadékszintjét, a motorolajat és a fékfolyadékot, köteles továbbá minden ezzel kapcsolatos rendellenességet haladéktalanul jelezni Bérbeadó felé. Amennyiben az ellenőrzés elmulasztásából eredően kár keletkezik, úgy azt Bérlő köteles Bérbeadónak megtéríteni.

4. A bérlet tárgyát képező gépkocsi használata során Bérlő köteles minden vonatkozó jogszabályt és hatósági előírást, különösen a KRESZ szabályait betartani, amiért teljes körű felelősséggel tartozik. Bérlő különösen nem jogosult alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer hatása alatt a gépkocsit vezetni, illetve annak vezetését ilyen befolyásoltság alatt álló személynek átengedni. A Bérlő a bérlet tárgyát képező gépkocsival – a Bérbeadó kifejezett írásos hozzájárulása nélkül – nem hagyhatja el Magyarország területét. Amennyiben Bérlő külön szerződés megkötése nélkül használja a gépjárművet az ország határain kívül, magatartása szerződésszegésnek minősül és Bérbeadó külön értesítés nélkül azonnal visszaveheti Bérlőtől a gépjárművet. Ennek költségei a Bérlőt terhelik. A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet és a bérlet tárgya másnak nem adható át, másra nem ruházható át, nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. Bérlő nem jogosult a gépkocsit sportrendezvények keretében, illetve tesztcélokra használni, valamint azzal más járművet vontatni. Bérlő nem jogosult a gépkocsi kulcsait lemásoltatni, illetve a bérlet tárgyát biztosítékként felhasználni, elzálogosítani vagy értékesíteni.

5. A gépkocsihasználat fenti szabályainak megszegése, illetve hamis adatok megjelölése súlyos szerződésszegésnek minősül és a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondását, valamint büntető feljelentés megtételét, illetve hatósági eljárás megindítását vonja maga után. Bérlő ebben az esetben minden felmerülő kárt köteles megtéríteni a Bérbeadónak, függetlenül a casco biztosítás fennállásától.  Felelőssége kiterjed az általa átengedett más személy tevékenységére vagy mulasztására is.

6. A bérlet futamideje alatt Bérlő köteles minden, a bérlet tárgyát képező gépkocsi használatával kapcsolatos költséget (különösen az üzemanyagköltséget, az autópálya használat díját, a parkolási díjakat, esetleges szabálysértési bírságot, illetve egyéb hasonló költséget) viselni. Bérlő köteles a teljes bérleti futamidő alatt megfizetett ilyen jellegű költség bizonylatát (autópálya-használat díjának befizetési bizonylata, parkolási jegy, szabálysértési bírságot kiszabó határozat és a befizetést igazoló bizonylat stb.) a bérlet futamidejének végén hiánytalanul Bérbeadó részére átadni. Az átadás elmulasztásából eredő károkért és költségekért Bérlő felelős. Amennyiben ilyen jellegű költségek a bérlet futamidejét követően merülnek fel a bérlet futamidejére vonatkozóan, úgy Bérlő ezeket köteles haladéktalanul megtéríteni Bérbeadó részére és viselni Bérbeadó minden ezzel kapcsolatos költségét és kárát. Ilyen esetben Bérlő köteles – minden egyes hatósági, illetve jogosulti intézkedés alapján – további 2.000,- Ft ügyviteli díjat megfizetni Bérbeadó részére.

7. Meghibásodás, vagy megrongálódás esetén a Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni és a bérlet tárgyát visszaszolgáltatni. Amennyiben a meghibásodás, megrongálódás rendeltetésellenes használatból adódik illetve, ha Bérlő a bérleti szerződés megkötésekor Bérbeadót lényeges tény, adat vagy körülmény tekintetében félrevezette, hamis adatot jelölt meg, úgy egy esetleges káresemény esetén Bérlő a teljes kárt köteles megtéríteni – tekintet nélkül a casco biztosítás fennállására. Egyéb esetekben Bérlő a biztosítással nem fedezett kárösszeget (pl. önrész) köteles megtéríteni Bérbeadó részére. Bérlő minden esetben köteles továbbá a bérleti díjat a javítás teljes időtartama alatt megfizetni és a Bérbeadó egyéb kárát, költségét megtéríteni. A Bérlő kártérítési kötelezettsége az utastértető, a gumiabroncs, a kerekek, a fenéklemez, a futómű, a küszöb alatti részek, a külső tükrök, az antenna és a belső tér és a csomagtér kárai vonatkozásában a biztosítási önrész megfizetésétől függetlenül is teljes körűen fennáll. Bérbeadó nem felel Bérlő azon káraiért, amelyek őt a gépkocsi esetleges meghibásodásából eredően érik. Meghibásodás esetén a jármű javítását csak a Bérbeadó engedélyével kezdhetik meg. Köteles a javítóval állapotlapot kitöltetni.

8. A bérlet tárgyát képező gépkocsit ért baleset, illetve káresemény (lopás, feltörés, rongálás stb.) esetén a Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni és a rendőrség intézkedését kérni, valamint az erről szóló okiratot a Bérbeadó részére átadni. Bérlő minden ilyen esetben köteles az ügy tisztázása érdekében a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, a káreseményben érintett személyek és hatóságok minden adatát (különösen az érintett más gépjárművek rendszámát; tulajdonos/gépkocsivezető/tanúk nevét, címét, teflonszámát, biztosítóját; helyszínrajzot; fényképet stb.) valamint a szabályosan kitöltött baleseti bejelentőt beszerezni. A káresemény rendezéséhez szükséges adatok, iratok hiányában a teljes kárt Bérlő köteles megtéríteni.

9. Ha a bérlet tárgyát hatósági eljárás során lefoglalták, a Bérlő köteles erről a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. A hatósági eljárás miatt felmerülő Bérbeadói költségek, illetve a lefoglalásból eredő károk a Bérlőt terhelik.
Amennyiben a gépjárművel bűncselekményt követnek el, és emiatt a fennálló casco-biztosítás terhére nem lehet érvényesíteni az esetleges kárt, Bérlő vállalja, hogy olyan mértékben és feltételekkel kártalanítja Bérbeadót,  mintha a casco-biztosítás terhére történt volna meg a kárrendezés. Ugyanezen rendelkezések irányadóak akkor is, ha a Bérleti szerződésben nem szereplő harmadik személy vezeti a gépjárművet, és a bekövetkezett kárt a casco-biztosító nem, vagy nem teljes mértékben téríti meg.

10. A Bérbeadó fenti (9. pont) eseményekről történő értesítésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a jelen szerződés azonnali hatályú felmondását és Bérlő teljes körű felelősségét vonja maga után.

11. Ha a Bérlő a bérlet futamidejének lejártakor a bérlet tárgyát nem szolgáltatja vissza Bérbeadó részére, Bérbeadó jogosult előzetes értesítés nélkül intézkedni a bérlet tárgyának – akár önhatalom igénybe vételével történő – elszállításáról. A késedelem idejére járó bérleti díj, valamint a késedelem időtartamára késedelmi kamatként a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamat, illetve az egyéb költségek a Bérlőt terhelik. Ha a Bérlő a bérlet tárgyát lejáratkor – fentiek szerint - nem szolgáltatja vissza és késedelmét megfelelően nem menti ki Bérbeadónál, illetve ha más, erre utaló körülmény merül fel, úgy Bérbeadó vélelmezi, hogy Bérlő a gépkocsi vonatkozásában a Btk. 317. §-ba ütköző sikkasztás bűntettét követte el, ezért jogosult Bérlő ellen büntető feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni.

12. Ha a bérlet tárgya megsemmisül, elvész, eltulajdonítják, használhatatlanná válik, vagy bármilyen okból nem kerül visszaszolgáltatásra, a Bérlő köteles a bérlet tárgyának biztosításból meg nem térülő (pl. önrész, biztosítással nem fedezett károk) értékét, valamint a fenti összeg megfizetéséig terjedő időre járó bérleti díjat megfizetni a Bérbeadónak. Bérbeadó az óvadék összegét a Bérlővel szemben jelen szerződés alapján fennálló követeléseibe beszámítja.
Bérbeadó az ezt meghaladó kárát is érvényesíti Bérlővel szemben. Bérlő kifejezetten felhatalmazza Bérbeadót arra, hogy jelen szerződés alapján fennálló – Bérlő felé írásban közölt – valamennyi követelését Bérlő fent megjelölt bankszámlája ellen vezetett inkasszó útján érvényesítse.

13. Amennyiben Bérlő nem természetes személy, úgy a szerződés megkötése során őt csak megfelelő felhatalmazással rendelkező személy képviselheti. (aláírási címpéldány) Amennyiben a bérleti szerződés megkötése során eljáró személy a Bérlőként feltüntetett társaság részéről megfelelő felhatalmazással nem rendelkezik, úgy a szerződésben foglalt kötelezettségek a szerződéskötés során eljárt természetes személyeket terhelik. A jogi személy képviseletében a szerződéskötés során eljáró természetes személy a szerződés aláírásával készfizető kezességet vállal az általa képviselt jogi személy jelen szerződésből fakadó esetleges tartozásai megtérítésére.

14. Bérbeadó a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében, ill. saját marketing célokra használhatja fel. Bérlő szerződésszegése (különösen gépkocsi visszaszolgáltatás elmulasztása, díjfizetési kötelezettség elmulasztása, stb.) esetén Bérbeadó jogosult Bérlő adatait az illetékes hatóságok, illetve harmadik személyek részére átadni.

15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

16. Bérlő kijelenti, hogy a szerződésben foglalt és az általános szerződési feltételeket megismerte, Bérbeadó a szokatlan feltételekre figyelmét külön felhívta, így azok kifejezett ismeretében jelen szerződést jóváhagyólag aláírja.

17. Bérlő tudomásul veszi, hogy a járműben vagy a járművel másnak okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. .Amennyiben a biztosító a Bérlőnek felróható okból nem, vagy csak részben fizet, akkor a Bérbeadó részére okozott kárt megtéríteni köteles. Fennáll a fizetési kötelezettsége akkor is, ha a kárért a károsulttal szemben a Bérbeadó már helyt állt.
A kaució (óvadék) összege ilyen esetekben visszatartható mindaddig, amíg a káresemény lezárásra nem került. A Bérlő köteles a káresemény rendezése érdekében jóhiszeműen együttműködni, dokumentációt átadni.   Kárnak tekintendő a bírság, vagy más hatósági (parkolási) szabálysértés miatti igényérvényesítés is.

18. A Felek az esetleges jogvitáikat elsősorban békés, peren kívüli eljárásban, egyeztetéssel kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne sikerre, kikötik a PKKB ill. a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.